ชื่อ - นามสกุล :พันเอก กุญช์ภัสร์ หาญสมบูรณ์
ตำแหน่ง :รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๒)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บังคับบัญชา
หน้าที่ในกลุ่ม : รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่